من گنجشک نیستم 1

من دفن خواهم شد

زیر آوار این کلمات،

من دفن خواهم شد.

با پیش رفت این شعر،

روح من از حرارت این کلمات

از دوزخ علامت های مکرر سوال

از نشانه های بهت و خیرگی

که مدام ته هر عبارت تکرار می شوند

و از سنگینی واژه ی درماندگی

خرد خواهد شد

د ر م ا ن د ه

خواهد شد.

 

/ 3 نظر / 15 بازدید
سارا

شاید با خودت فکر کردی عنوان چه ارتباطی داره با متن شعر؟ شاید داری فکر می کنی من چرا این شعر رو گفتم؟ شاید خواننده ی کتاب های مستور نباشی؟ اگه باشی می دونی که عنوان رو از اسم کتابش وام گرفتم و شماره یک زدم تا مجبور شم بیشتر بنویسم. (خیلی دوست دارم نوشته هاش رو) اما این شعر هم در صفحه ی 50 و 51 کتاب اومده که اسم شاعرش رو دانیال نازی عنوان کرده تا بعد[خداحافظ]

مترسک

دست نوشته های کسی که دلخوشی اش همین است.... که تو می بینی و می خوانی.... می خندی و میروی.... دست خودم نیست.... باید هر روز اضافه کنم چون چیزی به پایانم باقی نیست مجبورم چیزی باقی بگذارم، برای.... هیچ.... عجله دارم به نام نویسنده ای که اسمش فراموش شد...[گل]

مهتاب

حتما خواهد شد د ر م ا ن د ه!